c21h23no5enazet

87 tekstów – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

skąd się biorą dzieci

na końcu języka
chwiejesz się
zarzu­cając kotwicę
w moim sercu

ser­ce opada
tonie
pęcznieje
aż się rodzi
no­wy Wszechświat


zdjęcie do wier­sza:
http://wilczetesknoty.blogspot.com/2016/01/nowe-wiersze-nowe-przedstawienia.html 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2016, 11:57

do obrzezanej

milczysz
jest w tym Af­ry­ka i Azja
smak, które­go nie znam
dźwięk niez­nośny i dziw­nie niecierpliwy

zbyt duszno
ktoś łapie mnie za łokieć
wachlu­je ga­zetą wy­miętą od rozkoszy

widzę pustynię
piasek wy­sypu­je mi się z oczu
ot­wieram us­ta by się udławić

milczysz
każde­go dnia
w mo­jej wyobraźni
liczyłam two­je słowa

zbierałam krop­le na słoną falę

na sa­mym początku
za­padłam się po pas
wyd­my wy­ginały o mnie grzbiety

milczysz
cze­kałam na tę burzę
pod­pi­sałam ho­norową umowę:

przy­niosę deszcz
który zmy­je twój grzech
al­bo za­bie­rze mnie morze piasku


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2015, 11:29

Na­wet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta jest je­dynie bla­dym cieniem naj­podlej­sze­go człowieka.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2015, 16:23

Ta­niec Smoków:

Do­piero na­miętny, pełen emoc­ji i od­da­nia seks czy­ni z dziew­czyn­ki ko­bietę. Pot­rze­ba do te­go praw­dzi­wego, doj­rzałego mężczyz­ny. Tyl­ko ta­ki seks jest wart zacho­du i nie ma żad­ne­go wsty­du w cze­kaniu na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2015, 19:06

W pi­saniu wyob­raźnia jest niezbędna, ale ubiera ją war­sztat. Na­ga jest niema.


Mag­da­lena Świerczek 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 17:35

polowanie na dzikie kaczki

próbuję ub­rać obdartych
w moją godność
roz­ry­wam na miliony
gu­bię pióra

py­tam o is­tnienie kamienia
który zad­rasnąłby wiarę
jes­tem na­ga w mroku
zdradza mnie jas­ne światło
nie ma ratunku
dla nies­ka­lanych umysłów

byłam zbyt ulotna
na początku
um­knęłam selekcji

wstydzę się frunąć wysoko
nad morzem klatek

lecz jeśli się zniżę
pad­nie strzał 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2014, 12:50

Uśmie­chnąłem się lek­ko, łagod­nie, ale pew­nie. Tak uśmie­chają się do siebie ludzie, gdy kończy się świat. Kiedy zmie­rza ku nim og­romna fa­la lub gi­gan­tyczna ko­meta. (...) Widziałem to mi­liony ra­zy. Mają wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2014, 07:50

Ten świat umiera z bra­ku miłości. Wszys­cy wal­czą tyl­ko o miłość. Ty jes­teś miłością. Nie mu­sisz walczyć.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2014, 09:13

Elh'clle mas­shet'a nhre eap ree­khe. (porze­kadło wampirze)
Kto kocha praw­dzi­wie, nie kłamie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2014, 21:23

FF

Jes­tem z lodu
lgnę do pieca
piec dla mnie zaśnie.

Zim­ne pudło
już nie będzie
tym cze­go pragnę.

Nie pod­chodzę więc
patrzę
na tańczący płomień.

Mo­je serce
długi sopel
chce się dos­tać w ogień.

Piec się złości
żar go jątrzy
is­kra­mi mnie błaga.

Co­raz dalej
się odsuwam
czułość mnie roztapia.

Jes­tem z lodu
lgnę do pieca
piec dla mnie zasnął.

Wzrok odwracam
znów to samo
wszys­tkie dla mnie gasną.


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2014, 22:24
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]