c21h23no5enazet, strona 9

87 tekstów – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Nie ma złych ludzi, są dob­rzy i ci, którym coś złego się przytrafiło.


Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2011, 22:28

Na zaw­sze jest się od­po­wie­dzial­nym za to, co się rozbestwiło.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 października 2011, 19:57

Każdy przy­wiązu­je się do ciała, choć jest tak niewiel­kie, kruche i ma tak niewiele możli­wości. Wyob­raża so­bie ja­kiś rodzaj trwa­nia po je­go obu­mar­ciu, bo prag­nie być na­macal­ny. Prag­nie is­tnieć w rzeczy­wis­tości. To dla­tego tworzy rzeczy, za­pisu­je słowa, płodzi dzieci, mod­li się jeszcze większym og­ra­nicze­niem życia o miej­sce gdzieś, gdzie wciąż są ja­kieś kształty.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 10 października 2011, 03:19

Wyob­rażenie ideału... przek­leństwo nasze­go życia uczu­ciowe­go. Na to, ja­ki nasz ideał jest, wpływa wiele złożonych czyn­ników: nasz cha­rak­ter, upo­doba­nia, przeżycia, spot­ka­ni ludzie, wy­war­te wpływy. Ty­lu dob­rych ludzi człowiek do siebie nie do­puścił, bo mu nie przy­pomi­nali ideału, ty­lu ideałom dał się bez­sensow­nie krzywdzić.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 13 fiszek • 9 października 2011, 10:35

Miłość nie jest ko­lej­nym pro­duk­tem kon­sum­pcyj­nym
te­go świata. Miłość to po­daru­nek cze­goś znacznie
bar­dziej świado­mego od nas, te­go, co kocha nas
tak sa­mo, jak mat­ka swo­je dzieci. Mat­ka sta­ra
się przemówić dziecku [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 8 października 2011, 16:38

Każdy coś bie­rze. Każdy codzien­nie pot­rze­buje
in­dy­widual­nej daw­ki przy­jem­ności i sko­rygo­wania
świado­mości oraz pos­trze­gania w ulu­biony sposób.
Co jest twoją he­roiną w tym cyr­ku, ja­kim jest 
świat? Ile jej masz? Jak duże daw­ki bie­rzesz?
Ile ra­zy "prze­sadziłeś" w społecznej opinii?

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 7 października 2011, 10:57

Rak umysłu, ja­ki wy­wołuje we wrażliw­cach, świado­mych i głup­cach, którzy zbyt moc­no kochają, współczes­ność. Współczes­ność obojętna, śle­pa, zim­na i kłam­li­wa, ho­dująca nas ni­by pro­sięta na kon­su­mentów chłamu. Chłamem tym ob­rasta­my niczym tłuszczem, aż na­daje­my się na rzeź, a nasze dusze zos­tają stra­cone, gdyż pros­tacka, szpet­na współczes­ność nie pot­ra­fi wy­korzys­tać cze­goś tak piękne­go i złożonego.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 września 2011, 09:10
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]