c21h23no5enazet, strona 5

87 tekstów – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

piosenka Zefira

Two­ja dziew­czy­na jest
pat­ronką moich snów
ołtarz mam w kształcie jej ust
A ran­kiem mrok i chłód
i two­je pełne jej ręce
Przy­jacielu, ulecz mnie
daj mi wie­czny sen

Sny o niebie, sny o niebie
sny o niebie, daj mi sny o niebie

Two­je no­ce są 
la­men­tem moich dni
w sza­leństwie roję so­bie ich smak
Chłonę każde słowo o niej
niena­widząc ich
Przy­jacielu, ura­tuj mnie od piekła
po­daruj mi raj

Sny o niebie...Mag­da­lena Świer­czek. Pan Snów 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 kwietnia 2014, 12:38

Pożąda­nie go jest niegod­ne. Ale miłość to o wiele głębsza spra­wa od na­miętności. Od miłości nie sposób wymówić się jej niegodnością.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 kwietnia 2014, 22:25

wina

oto mo­ja góra Karmel
spla­miona zdo­byciem przez La­dy Lazarus
Je­zus miał uczniów
Ju­dasz miał synów

mój Iz­rael płonie
Do­lina Śmier­ci zamarzła
góra Kar­mel odsłania prawdę

nie mogę te­go wypościć
nie ma już pustyń

Emer­son się nie mylił
oto szkla­na ziemia** Emer­son rzekł: Po­pełnij zbrod­nię, a ziemia sta­nie się szklana. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 kwietnia 2014, 12:41

Każdy jest swoją własną cho­robą, jątrzącą wszys­tkie komórki ciała. Wy­leczyć się oz­naczałoby um­rzeć. Jes­teś je­dyną na świecie cho­robą, którą się pielęgnu­je i pogłębia. Je­dyną na świecie, lecz naj­pospo­lit­szą, do­tykającą wszystkich.


najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 kwietnia 2014, 23:16

Wyszliśmy znikąd i do­nikąd zmie­rza­my, źle, jeśli jeszcze pośrod­ku te­go tkwi się w pustce. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 11 marca 2014, 18:13

Ur­bex jest jak os­tatnia posługa umierające­mu, które­go nikt nie leczy. Miej­sce nie ob­chodzi ni­kogo lub właści­ciel, ochro­na ni­kogo nie do­puszcza; by­wa, że trze­ba się włamać, że ry­zyku­je się zdro­wiem, by choć przez [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 marca 2014, 17:45

Ro­bimy od­mien­ne rzeczy z wiel­ki­mi, zruj­no­wany­mi zam­czys­ka­mi swoich dusz. Bie­rze­my się za re­mon­ty, zak­ry­wamy no­wym, burzy­my, sprze­daje­my, naj­mu­jemy, porzu­camy. Trwo­nimy na to la­ta i fun­dusze. Ja już to porzu­ciłam. Wolę sposób, który [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2014, 19:23

apel wilczycy do psów

spróbuj mnie zniewolić
skłonić do wy­cia za tobą
do nies­pełnienia bez ciebie

spróbuj mnie zmusić
bym była matką cze­goś więcej
niż zniszcze­nia mor­du i pożogi granic

spróbuj rzu­cić mnie na ziemię
wmówić mi jedną gwiazdę noc­ne­go nieba
jedną głębię oczu ni­by os­tatnią stud­nię świata

spróbuj naz­wać pod­daństwo chwałą
poz­ba­wić świętej ziemi zdep­tać splugawić
prze­kupić mnie za naj­pospo­lit­szy grzech w dziejach

zys­kam wyznawcę

w ileż darów uwiel­bienia
ubierają za­miast ro­zeb­rać kładą do stóp
tej nieugiętej niet­kniętej której nie miał żadenwilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lutego 2014, 20:49

Elohim

tak moc­no wierzę w ciebie
że to chyba
no­wa religia

świąty­nią twoją
się stałam
i ciszą
(te­go nie można słowami
tyl­ko ciszą
)*

w życiorys
wpisz sobie
Elohim**

* Haśka Poświatowska
** hebr. bógwilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 lutego 2014, 00:07

krótki wiersz o początkach w branży wędliniarskiej

mo­je miłości się bawią
w "hopki"
która się szybciej
wydynda

w ser­cu mam wyprzedaż
zgorzknienia
za ma­neki­ny robią
wisielce

i ciągle jakiś
wędliniarz
my­li mi serce
z rzeźnią

aż w końcu mówię
"pal licho"
ot­wieram ser­ce i piszę:
sklep mięsny


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz • 5 lutego 2014, 18:57
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]