c21h23no5enazet, strona 4

87 tekstów – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Wy­daje mi się, że ludzie są czymś... upadłym, roz­padłym, spar­szy­wiałym, co kiedyś było całe, potężne i piękne... I po pros­tu to coś... próbu­je się zno­wu scalić.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 35 fiszek • 4 maja 2014, 14:29

Nieok­reślo­na trwo­ga jest dużo gor­sza od kon­kret­ne­go strachu.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 3 maja 2014, 10:42

— Mog­li zab­rać ci wszys­tko, łącznie z całym światem. Obed­rzeć ze wszys­tkiego, co po­daro­wało ci życie, jak zwierzę z fut­ra, które chro­niło je od zim­na. Ale to niewiele. Zab­ra­li ci naj­mniej, ile [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 34 fiszki • 2 maja 2014, 00:26

Czy Bóg przyk­ry­wa mną włas­ne is­tnienie, wstydząc się? Ja bym się wstydził. Ale nie wiem, czy bym się ukrywał.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 maja 2014, 00:01

Je­dyne, co może cię po­konać, to two­je ser­ce. Nie masz in­nych wrogów, ale i in­nych przy­jaciół, Seth.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 12 fiszek • 30 kwietnia 2014, 09:55

Na grzbietach cho­rych, umierających zwierząt po­ciągo­wych niez­nośnie zde­for­mo­wane, przeklęte is­tnienia han­dlo­wały zep­su­tym mięsem, ciem­ny­mi wy­wara­mi, przeg­niłymi skóra­mi. Smród uno­sił się nad ni­mi ni­by fla­ga trium­fu, tak sil­ny, że pra­wie go widziałem, niemal [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 kwietnia 2014, 00:02

— Czy oni zawsze...
— Zaw­sze. Na­jeba­ni jak szpo­ki. A jak spróbu­jesz rzec Strażni­kowi, co­by ty­le nie żłopał, to ci po­wie, żebyś ta nie fef­loł, bo ciebie i całą tę pierońską Krainę dziewięćset [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 kwietnia 2014, 00:34

fenomen Śnienia

Pier­wsza część - Sen o Niczym - to za­led­wie wstęp i to wstęp ry­zykow­ny: nie ma bi­tew, na które przyj­dzie po­ra w dru­giej części; jest ob­jaśnienie świata, które trze­ba so­bie przys­woić, by [...] — czytaj całość

recenzja książki
zebrała 1 fiszkę • 27 kwietnia 2014, 17:02

Nig­dy nie po­myl te­go os­tenta­cyj­nie pogrążone­go w żałobie nieba z przez­nacze­niem. Od­bi­te w wodzie wciąż jest błękit­ne, zauważyłeś? Nie po­myśl, że Księżyc zastępu­je nocą Słońce tyl­ko dla­tego, że blask Słońca od­bi­ja się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 27 kwietnia 2014, 12:18

Nie wyt­rzy­mał. Uśmie­chnął się pas­kudnie. W ogóle to do niego nie pa­sowało. Ruj­nuję go, po­myślałem zno­wu. Ka­lam je­go piękną duszę i wyłazi spod niej to, co właśnie się do mnie uśmiecha.
— Chciałbym cię niena­widzić - wycedził.
— Ach, ja niena­widzę się wręcz dos­ko­nale. Mogę cię nauczyć.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 7 fiszek • 26 kwietnia 2014, 18:01
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]