c21h23no5enazet, strona 3

87 tekstów – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Skacz. To pow­strzy­mywa­nie się ze strachu za­bija.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 10 fiszek • 17 maja 2014, 11:49

Nie będę mil­czał. Mil­cze­nie jest kłamstwem.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 7 fiszek • 16 maja 2014, 08:59

Może miłość jest śle­pa, po­myślałem, ale do jas­no­widze­nia nie pot­rze­ba wzro­ku. Widział kto kiedy wie­szcza, który nie zam­knął oczu, prze­powiadając, lub też je­go wzrok nie roz­mył się, umy­kając teraźniejszości?Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 12 maja 2014, 11:10

Są tyl­ko dwie pew­ne rzeczy: is­tnienie i nieis­tnienie. Is­tniejąc, nie wiemy nic o nieis­tnieniu, nie is­tniejąc, nie zda­jemy so­bie spra­wy z istnienia.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 11 maja 2014, 11:51

Zło ko­nie­czne jak naj­bar­dziej is­tnieje. Wte­dy, gdy dob­ro zos­ta­je wy­paczo­ne przez to, że sobą po­zos­tało, a nic nie mogło zdziałać, ro­zumiesz? Wte­dy rodzi się zło konieczne.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 12 fiszek • 10 maja 2014, 00:06

Ser­ce to sługa. Służy ci miłosierdziem.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 9 maja 2014, 09:58

— Co ro­bisz? — spy­tałem. Stanąłem za nim i spoj­rzałem w lus­tro. Uj­rzałem tyl­ko swo­je od­bi­cie.
— Marzę.
— O czym?
— O tym, co widzę w lustrze.
— Prze­cież cię w nim nie ma — stwier­dziłem logicznie.
— No właśnie.
Spoj­rzałem kry­tycznie w je­go otępiałe oczy.
— Jes­teś jak ak­tor na pla­nie strasznej szmi­ry – mruknąłem z naganą.
— Wszys­cy ni­mi jesteśmy.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 maja 2014, 08:12

To nie może być zdro­wa miłość, do cho­rej istoty.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 7 maja 2014, 07:31

Pod twoją skórą pełza zło. Nie chcę mieć z nim nic wspólne­go. Białe jak śnieg, bez ko­loru ani naz­wy, tak jest wiel­kie. Ośle­pia i ka­leczy wzrok. Uda­je jas­ność i w su­mie... Cze­mu go z nią nie po­mylić? Prawda?Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 24 fiszki • 6 maja 2014, 00:02

­Miłość to najgłębszy mrok dla światła rozsądku.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 5 maja 2014, 00:06
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]