c21h23no5enazet, strona 2

87 tekstów – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Tak, jest coś ta­kiego jak słuszny gniew. Gniew to nie grzech, Seth. Grzechem jest poz­wo­lić gnić w so­bie te­mu, co po­win­no z nim ujść.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2014, 13:42

sekunda po

Wielką podróż
zacząć
od smutku.

Położyć się
w lek­kim deszczu
na ciepłej ziemi

pok­ryć kurzem
przes­tać być kałużą
ewo­luować w brud­ne powietrze

poz­wo­lić innym
zadeptać.
Roz­nieść wiatrowi.

Na po­deszwie w sól morza
dać się unieść
do dna

nieuważnej pszczole
wle­pić się
w miód.

Ani jednego
kroku
więcej. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 lipca 2014, 21:42

Cier­pisz przez dy­lemat jeża. Chcesz być blis­ko mnie, ale im bar­dziej się zbliżasz, tym głębiej wbi­jamy w siebie nawza­jem kol­ce. Jeśli po­dej­dziesz jeszcze bliżej, mo­je kol­ce prze­biją ci płuca i ser­ce. Jeżeli się od­su­niesz lub zniknę, krwo­tok z ran cię za­bije. Mu­sisz iść tam, dokąd ja zmierzam.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lipca 2014, 20:42

Lód płacze z ciepła. Nie obej­muj go, bo zniknie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2014, 13:07

ulotność

jes­tem twoim
papierosem
po­woli rodzi się w tobie
mo­ja choroba

doj­rze­wałam długo
w słońcu
byś mnie mógł przez moment
rozpalić

w ciemną noc
ssać
drażnić
czer­wo­ny punkt

gaś, to już parzy
otwórz okno
nie można mieć
dymu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2014, 13:57

kołysanka dla serca

jes­tem białą flagą
zer­waną przez wiatr
nikt już jej nie pojmie

smukłym masztem
złama­nym, opar­tym czub­kiem o wrak
który go wykarmił

jes­tem za­wodem jeńca
co nie uj­rzał gwiazd
po wy­puszcze­niu z niewoli

zmar­no­wanym startem
gdy ulew­ny deszcz
zmy­wa li­nię mety


nie błagam o litość
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2014, 00:48

szklanka straconego czasu

jeśli jest za późno dla ciebie
mój też odjechał.
po­ciąg, auto­bus, nie wiem
ostatni.

jeśli jest za późno
niech ci się przyśni
wiel­ka podróż.
nie muszę tam być.
właści­wie nie może mnie tam być.
urzeczy­wis­tniał mnie tyl­ko ten ostatni

jeszcze jes­tem przed peronem
przystankiem
ale gdy zobaczę
wy­gasłą tab­licę rozkładów

mam nadzieję, że zni­ka się łagodniej
niż umiera.


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2014, 08:36

Nie można się do­wie­dzieć, czym jest prze­bacze­nie, jeśli nie ma ko­mu ani cze­go prze­baczyć. Czym jest miłość, jeśli się nie po­kocha. Czym jest bez­gra­niczna miłość, jeśli nie doz­na się miłości, w której trze­ba prze­baczyć coś strasznego.najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2014, 18:19

Jeśli kochasz, jes­teś śle­py. Pot­rze­bujesz las­ki al­bo przewodnika.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 15:50

Go­rycz jest bez­pie­czna, przyj­muj ją szczod­rze. Strzeż się ser­deczności. Jeśli coś jest zat­ru­te, to słodycz.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 4 fiszki • 18 maja 2014, 09:07
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]