c21h23no5enazet, poezja

22 teksty (poez­ja) – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

skąd się biorą dzieci

na końcu języka
chwiejesz się
zarzu­cając kotwicę
w moim sercu

ser­ce opada
tonie
pęcznieje
aż się rodzi
no­wy Wszechświat


zdjęcie do wier­sza:
http://wilczetesknoty.blogspot.com/2016/01/nowe-wiersze-nowe-przedstawienia.html 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 25 stycznia 2016, 11:57

do obrzezanej

milczysz
jest w tym Af­ry­ka i Azja
smak, które­go nie znam
dźwięk niez­nośny i dziw­nie niecierpliwy

zbyt duszno
ktoś łapie mnie za łokieć
wachlu­je ga­zetą wy­miętą od rozkoszy

widzę pustynię
piasek wy­sypu­je mi się z oczu
ot­wieram us­ta by się udławić

milczysz
każde­go dnia
w mo­jej wyobraźni
liczyłam two­je słowa

zbierałam krop­le na słoną falę

na sa­mym początku
za­padłam się po pas
wyd­my wy­ginały o mnie grzbiety

milczysz
cze­kałam na tę burzę
pod­pi­sałam ho­norową umowę:

przy­niosę deszcz
który zmy­je twój grzech
al­bo za­bie­rze mnie morze piasku


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 11 maja 2015, 11:29

polowanie na dzikie kaczki

próbuję ub­rać obdartych
w moją godność
roz­ry­wam na miliony
gu­bię pióra

py­tam o is­tnienie kamienia
który zad­rasnąłby wiarę
jes­tem na­ga w mroku
zdradza mnie jas­ne światło
nie ma ratunku
dla nies­ka­lanych umysłów

byłam zbyt ulotna
na początku
um­knęłam selekcji

wstydzę się frunąć wysoko
nad morzem klatek

lecz jeśli się zniżę
pad­nie strzał 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 grudnia 2014, 12:50

FF

Jes­tem z lodu
lgnę do pieca
piec dla mnie zaśnie.

Zim­ne pudło
już nie będzie
tym cze­go pragnę.

Nie pod­chodzę więc
patrzę
na tańczący płomień.

Mo­je serce
długi sopel
chce się dos­tać w ogień.

Piec się złości
żar go jątrzy
is­kra­mi mnie błaga.

Co­raz dalej
się odsuwam
czułość mnie roztapia.

Jes­tem z lodu
lgnę do pieca
piec dla mnie zasnął.

Wzrok odwracam
znów to samo
wszys­tkie dla mnie gasną.


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 2 października 2014, 22:24

sekunda po

Wielką podróż
zacząć
od smutku.

Położyć się
w lek­kim deszczu
na ciepłej ziemi

pok­ryć kurzem
przes­tać być kałużą
ewo­luować w brud­ne powietrze

poz­wo­lić innym
zadeptać.
Roz­nieść wiatrowi.

Na po­deszwie w sól morza
dać się unieść
do dna

nieuważnej pszczole
wle­pić się
w miód.

Ani jednego
kroku
więcej. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 20 lipca 2014, 21:42

ulotność

jes­tem twoim
papierosem
po­woli rodzi się w tobie
mo­ja choroba

doj­rze­wałam długo
w słońcu
byś mnie mógł przez moment
rozpalić

w ciemną noc
ssać
drażnić
czer­wo­ny punkt

gaś, to już parzy
otwórz okno
nie można mieć
dymu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 czerwca 2014, 13:57

kołysanka dla serca

jes­tem białą flagą
zer­waną przez wiatr
nikt już jej nie pojmie

smukłym masztem
złama­nym, opar­tym czub­kiem o wrak
który go wykarmił

jes­tem za­wodem jeńca
co nie uj­rzał gwiazd
po wy­puszcze­niu z niewoli

zmar­no­wanym startem
gdy ulew­ny deszcz
zmy­wa li­nię mety


nie błagam o litość
nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 18 czerwca 2014, 00:48

szklanka straconego czasu

jeśli jest za późno dla ciebie
mój też odjechał.
po­ciąg, auto­bus, nie wiem
ostatni.

jeśli jest za późno
niech ci się przyśni
wiel­ka podróż.
nie muszę tam być.
właści­wie nie może mnie tam być.
urzeczy­wis­tniał mnie tyl­ko ten ostatni

jeszcze jes­tem przed peronem
przystankiem
ale gdy zobaczę
wy­gasłą tab­licę rozkładów

mam nadzieję, że zni­ka się łagodniej
niż umiera.


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 10 czerwca 2014, 08:36

piosenka Zefira

Two­ja dziew­czy­na jest
pat­ronką moich snów
ołtarz mam w kształcie jej ust
A ran­kiem mrok i chłód
i two­je pełne jej ręce
Przy­jacielu, ulecz mnie
daj mi wie­czny sen

Sny o niebie, sny o niebie
sny o niebie, daj mi sny o niebie

Two­je no­ce są 
la­men­tem moich dni
w sza­leństwie roję so­bie ich smak
Chłonę każde słowo o niej
niena­widząc ich
Przy­jacielu, ura­tuj mnie od piekła
po­daruj mi raj

Sny o niebie...Mag­da­lena Świer­czek. Pan Snów 

wiersz
zebrał 23 fiszki • 25 kwietnia 2014, 12:38

wina

oto mo­ja góra Karmel
spla­miona zdo­byciem przez La­dy Lazarus
Je­zus miał uczniów
Ju­dasz miał synów

mój Iz­rael płonie
Do­lina Śmier­ci zamarzła
góra Kar­mel odsłania prawdę

nie mogę te­go wypościć
nie ma już pustyń

Emer­son się nie mylił
oto szkla­na ziemia** Emer­son rzekł: Po­pełnij zbrod­nię, a ziemia sta­nie się szklana. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 kwietnia 2014, 12:41
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]