c21h23no5enazet, myśli

54 teksty (myśli) – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Na­wet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta jest je­dynie bla­dym cieniem naj­podlej­sze­go człowieka.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 20 lutego 2015, 16:23

Ta­niec Smoków:

Do­piero na­miętny, pełen emoc­ji i od­da­nia seks czy­ni z dziew­czyn­ki ko­bietę. Pot­rze­ba do te­go praw­dzi­wego, doj­rzałego mężczyz­ny. Tyl­ko ta­ki seks jest wart zacho­du i nie ma żad­ne­go wsty­du w cze­kaniu na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 stycznia 2015, 19:06

Uśmie­chnąłem się lek­ko, łagod­nie, ale pew­nie. Tak uśmie­chają się do siebie ludzie, gdy kończy się świat. Kiedy zmie­rza ku nim og­romna fa­la lub gi­gan­tyczna ko­meta. (...) Widziałem to mi­liony ra­zy. Mają wtedy [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 października 2014, 07:50

Ten świat umiera z bra­ku miłości. Wszys­cy wal­czą tyl­ko o miłość. Ty jes­teś miłością. Nie mu­sisz walczyć.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 2 fiszki • 29 października 2014, 09:13

Elh'clle mas­shet'a nhre eap ree­khe. (porze­kadło wampirze)
Kto kocha praw­dzi­wie, nie kłamie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2014, 21:23

Tak, jest coś ta­kiego jak słuszny gniew. Gniew to nie grzech, Seth. Grzechem jest poz­wo­lić gnić w so­bie te­mu, co po­win­no z nim ujść.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 3 września 2014, 13:42

Cier­pisz przez dy­lemat jeża. Chcesz być blis­ko mnie, ale im bar­dziej się zbliżasz, tym głębiej wbi­jamy w siebie nawza­jem kol­ce. Jeśli po­dej­dziesz jeszcze bliżej, mo­je kol­ce prze­biją ci płuca i ser­ce. Jeżeli się od­su­niesz lub zniknę, krwo­tok z ran cię za­bije. Mu­sisz iść tam, dokąd ja zmierzam.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 lipca 2014, 20:42

Lód płacze z ciepła. Nie obej­muj go, bo zniknie.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 4 lipca 2014, 13:07

Nie można się do­wie­dzieć, czym jest prze­bacze­nie, jeśli nie ma ko­mu ani cze­go prze­baczyć. Czym jest miłość, jeśli się nie po­kocha. Czym jest bez­gra­niczna miłość, jeśli nie doz­na się miłości, w której trze­ba prze­baczyć coś strasznego.najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 czerwca 2014, 18:19

Jeśli kochasz, jes­teś śle­py. Pot­rze­bujesz las­ki al­bo przewodnika.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 maja 2014, 15:50
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]