c21h23no5enazet, aforyzmy

10 tekstów (afo­ryz­my) – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

W pi­saniu wyob­raźnia jest niezbędna, ale ubiera ją war­sztat. Na­ga jest niema.


Mag­da­lena Świerczek 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 6 stycznia 2015, 17:35

Ser­ce to sługa. Służy ci miłosierdziem.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 9 maja 2014, 09:58

To nie może być zdro­wa miłość, do cho­rej istoty.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 13 fiszek • 7 maja 2014, 07:31

­Miłość to najgłębszy mrok dla światła rozsądku.Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 16 fiszek • 5 maja 2014, 00:06

Pożąda­nie go jest niegod­ne. Ale miłość to o wiele głębsza spra­wa od na­miętności. Od miłości nie sposób wymówić się jej niegodnością.


Mag­da­lena Świer­czek, Pan Snów 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 24 kwietnia 2014, 22:25

Prze­bacze­nie to naj­piękniej­sza zem­sta świata.najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2014, 10:45

To dob­ry dzień, by tęsknić. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 12:35

Co da­jesz w świat, wróci do ciebie. Jeśli to był ból, zni­weczy wszystko.

najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 grudnia 2013, 16:25

Wy­sadzałam mos­ty, żeby nig­dy nie móc wrócić, ale na użyźnionej gle­bie wy­ras­tały wiel­kie drze­wa i tworzyły przejścia z uk­wieco­nych gałęzi. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2013, 14:09

Każdy przy­wiązu­je się do ciała, choć jest tak niewiel­kie, kruche i ma tak niewiele możli­wości. Wyob­raża so­bie ja­kiś rodzaj trwa­nia po je­go obu­mar­ciu, bo prag­nie być na­macal­ny. Prag­nie is­tnieć w rzeczy­wis­tości. To dla­tego tworzy rzeczy, za­pisu­je słowa, płodzi dzieci, mod­li się jeszcze większym og­ra­nicze­niem życia o miej­sce gdzieś, gdzie wciąż są ja­kieś kształty.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

aforyzm
zebrał 35 fiszek • 10 października 2011, 03:19
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]