c21h23no5enazet, teksty ze stycznia 2014 roku

7 tekstów ze stycznia 2014 ro­ku – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

O pisaniu.

Haśce (Poświatow­skiej) ko­jarzyło się to z chorobą.
Jak gwiaz­da rodziła żar wte­dy, gdy już nie dało się go znieść. Mi to się ko­jarzy z piciem.
Białe, czys­te kar­tki zdają się zarzy­gane przez mój stru­ty umysł. Zap­ru­ty tęskno­tami serca.
W tworze­niu tkwi os­try ból, ja­kieś obłąka­ne, umysłowe kon­wul­sje. Nap­rawdę przy­pomi­nają torsje.
Ty mu­sisz, MU­SISZ i pochy­lasz głowę. Wyrzu­casz to z siebie i przychodzi nieopi­sana ul­ga. (...)


wilczetesknoty.blogspot.com 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 stycznia 2014, 11:03

Łamiemy kości, a na­wet kręgosłupy, zwłaszcza mo­ral­ne. Dzieci łamią za­baw­ki, spor­towcy i rze­mieślni­cy przyrządy. Ale jak łamie się ser­ce, to jest ta­ki huk, trzask i łos­kot, jak­by niebo się wa­liło. Ludzie łapią się za głowy i uciekają w popłochu.


najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 stycznia 2014, 18:11

Na­zywam to Prze­sad­nym Op­ty­miz­mem Tonące­go al­bo Pod­niętą Na Kłodę. Chodzi o to, że tonący znaj­du­je ja­kiś ka­wał drew­na, ucze­pia się go i szczerzy zęby, że jest ura­towa­ny. Na ho­ryzon­cie ze­ro statków, wo­da słona i lo­dowa­ta, ale ten się szczerzy. A Scho­penhauer się w gro­bie przewraca.


najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 stycznia 2014, 21:42

Bo widzi­cie, je­dyne, co można zro­bić, by ura­tować nadzieje, to je za­bić. Mar­twe nie rosną, nie ma­leją, nie gniją, nie za­marzają i nie mają ciężaru, jak je wy­pat­roszysz i wyp­chasz trocinami.


najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl • 9 stycznia 2014, 20:38

To dob­ry dzień, by tęsknić. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 3 stycznia 2014, 12:35

tęsknota

północ­ny wiatr
ciągnie ciężki, grzechoczący ogon
przez wyłama­ne gdzieś drzwi

opu­kuję żebra
ba­dam sztyw­niejące źrenice
uszczel­niam niedom­knięte ok­na snów

oni dokładają
do wiel­kich, hut­niczych pieców
roz­cierają moją skórę spo­cony­mi dłońmi

na ustach
po­jawia mi się lep­ki, gru­by szron
ktoś bez­sku­tecznie ro­bi okład ze swych warg

drzwi
bez­na­miętnie tłuką w ścianę
zmarznięte drew­no po­woli pęka


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 stycznia 2014, 11:11

Pełno wokół próżnych, małos­tko­wych ludzi, którym nie za­leży i mu­sisz ciągle się pil­no­wać, by nie zniszczy­li w to­bie wiary w człowieka i miłości. Jeśli spoj­rzą na ciebie i wiesz, że za­raz poszczują [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 stycznia 2014, 18:38
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]