c21h23no5enazet, teksty z października 2011 roku

14 tekstów z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Nieświado­mości! Mo­je przek­leństwo... tak tęsknię za tobą.

z mo­jej wy­danej książki Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 października 2011, 00:42

Aż nag­le orien­tu­jesz się, że jes­teś ta­ki sam jak wszys­cy, których nig­dy nie chciałeś znać i ro­bisz wszys­tkie z tych rzeczy, który­mi naj­bar­dziej gardziłeś.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 października 2011, 17:16

Jak łat­wo jest skończyć, gdy poz­nało się każdy as­pekt. Z ja­kim spo­kojem człowiek odkłada od­kryw­cze książki. Z ta­kim spo­kojem także umiera, jeśli się spełnił. Jeśli poz­nał struk­turę włas­nej duszy.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 7 fiszek • 22 października 2011, 10:27

współczesność

a gdy­by dziś dziewi­ca Maryja
po­wiła sy­na samą Bo­ga do ludzi miłością
królo­wie ulic po­daro­wali­by mu
broń nałado­waną ja­koby mirrą

i gdy­by nie chciał za­bijać w imię Oj­ca swego
a czy­nił cu­da i głosił orędzie
ludzkość niewier­na bardziej [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 października 2011, 20:32

Byłam już jed­nak dob­ro­wol­nie, naiw­nie skażona za­razą, która ata­kowała mój umysł nar­ko­tycznym rakiem.
Rak umysłu. Nałóg.

z mo­jej wy­danej książki Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 8 fiszek • 19 października 2011, 11:42

(...) god­ność nasze­go po­kole­nia za­leży od te­go, ile roz­da­my świadec­tw su­my naszych błędów, świado­mości, która uchro­ni ko­lej­ne po­kole­nia od śmier­ci, a ile roz­da­my jej sa­mej.
Ile miłości, a ile egoiz­mu i obojętności.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 października 2011, 18:13

Na­wet życie w miłości, która niszczy i za­bija jest lep­sze od życia, gdzie nie ma jej wcale.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 października 2011, 16:00

(...) jest dla mnie... jak umiłowa­ny przez ba­dacza wilk - możesz go tyl­ko ob­serwo­wać; zbliż się, a uciek­nie, odejdź, a za­pom­ni, spróbuj złapać, a zos­ta­niesz zaata­kowa­ny, zniewól, a zniszczysz; nie ro­zumiecie swoich [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 4 fiszki • 15 października 2011, 10:42

Nie ma złych ludzi, są dob­rzy i ci, którym coś złego się przytrafiło.


Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 października 2011, 22:28

Na zaw­sze jest się od­po­wie­dzial­nym za to, co się rozbestwiło.

Bes­tie. Apos­tołowie hedonizmu 

myśl
zebrała 23 fiszki • 11 października 2011, 19:57
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]