c21h23no5enazet, teksty z lutego 2014 roku

5 tekstów z lu­tego 2014 ro­ku – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Ro­bimy od­mien­ne rzeczy z wiel­ki­mi, zruj­no­wany­mi zam­czys­ka­mi swoich dusz. Bie­rze­my się za re­mon­ty, zak­ry­wamy no­wym, burzy­my, sprze­daje­my, naj­mu­jemy, porzu­camy. Trwo­nimy na to la­ta i fun­dusze. Ja już to porzu­ciłam. Wolę sposób, który [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 26 lutego 2014, 19:23

apel wilczycy do psów

spróbuj mnie zniewolić
skłonić do wy­cia za tobą
do nies­pełnienia bez ciebie

spróbuj mnie zmusić
bym była matką cze­goś więcej
niż zniszcze­nia mor­du i pożogi granic

spróbuj rzu­cić mnie na ziemię
wmówić mi jedną gwiazdę noc­ne­go nieba
jedną głębię oczu ni­by os­tatnią stud­nię świata

spróbuj naz­wać pod­daństwo chwałą
poz­ba­wić świętej ziemi zdep­tać splugawić
prze­kupić mnie za naj­pospo­lit­szy grzech w dziejach

zys­kam wyznawcę

w ileż darów uwiel­bienia
ubierają za­miast ro­zeb­rać kładą do stóp
tej nieugiętej niet­kniętej której nie miał żadenwilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 lutego 2014, 20:49

Elohim

tak moc­no wierzę w ciebie
że to chyba
no­wa religia

świąty­nią twoją
się stałam
i ciszą
(te­go nie można słowami
tyl­ko ciszą
)*

w życiorys
wpisz sobie
Elohim**

* Haśka Poświatowska
** hebr. bógwilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 11 lutego 2014, 00:07

krótki wiersz o początkach w branży wędliniarskiej

mo­je miłości się bawią
w "hopki"
która się szybciej
wydynda

w ser­cu mam wyprzedaż
zgorzknienia
za ma­neki­ny robią
wisielce

i ciągle jakiś
wędliniarz
my­li mi serce
z rzeźnią

aż w końcu mówię
"pal licho"
ot­wieram ser­ce i piszę:
sklep mięsny


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz • 5 lutego 2014, 18:57

Prze­bacze­nie to naj­piękniej­sza zem­sta świata.najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 2 lutego 2014, 10:45
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]