c21h23no5enazet, teksty z grudnia 2013 roku

10 tekstów z grud­nia 2013 ro­ku – auto­rem jest c21h23no5ena­zet.

Co da­jesz w świat, wróci do ciebie. Jeśli to był ból, zni­weczy wszystko.

najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 24 grudnia 2013, 16:25

Tak to jest, przeżywasz głęboką, burzową, lo­dowatą noc, która pod ko­niec za­mienia się w mor­der­czy, płonący świt, by wreszcie przejść w jas­ny, po­god­ny dzień. A po­tem nag­le przychodzi zaćmienie. Sie­dzisz wkur­wiony, ale gwiazd nie przesuniesz.

najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 grudnia 2013, 12:50

nie-bunt codzienny

śmie­szny jestem
ta­ki pew­ny i zaangażowany
po­tem nap­ru­ty, żeby się poz­być stresu

wołam
mor­da, wy kun­dle! to jest prawda!
później wkładam łeb do sedesu

ten bulgot
nieść bym chciał ku morzu
co w szam­bie kończy swe istnienie

i w niebo
wciąż po­syłam groźby
a chmu­ry zgod­nie szczą na ziemię

bałagan!
wrzeszczę, gdy nad ranem
spuchnięte psie śle­pia ja­koś otworzę

i wszystko
sza­re, jak wczo­raj, jak jutro
pies wszak nie widzi w żad­nym kolorze


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 17 grudnia 2013, 22:14

Kochałem cię i niena­widziłem; to było sza­lenie in­tensyw­ne. Te­raz miłość mężczyzn ci nie wys­tar­cza: chcesz, żeby po­pad­li w obłęd lub cię zniena­widzi­li; prag­niesz og­nia, w który mogłabyś się rzu­cić, by znów płonąć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 13 grudnia 2013, 10:41

Tyl­ko ty sam jes­teś w sta­nie so­bie pomóc, in­ni mogą co naj­wyżej te­mu do­pomóc. Życie mnie te­go nau­czyło. Ktoś może na ciebie naw­rzeszczeć, że masz wstać, ale nie pod­niesie cię; dusze ludzkie nie mają rąk.

najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 grudnia 2013, 19:08

do wilka

ta wil­czy­ca przeczy
swo­jej naturze
całuje czule
śla­dy po sznurze

szu­ka wnyk jakby
z nie­czys­tym sumieniem
głod­na i brudna
mod­litwa o zniewolenie

drze­wa się chylą
w wiel­kim zdumieniu
w drew­nianej klatce
pom­ruk zachwytu

na dźwięk skowytu
przy­pada do ziemi
kładąc się do stóp
swej wiel­kiej nadziei

księżyc zazdrośnie
za chmurą się chowa
ury­wa się bez słów
tęskna rozmowa


wilczetesknoty.blogspot.com 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 8 grudnia 2013, 13:42

refleksja nad obrzydliwością miłości

mo­je pi­jane serce
śpi z głową na krawężniku
sta­ry człowiek przyk­rył je gazetą

aor­ty tkwią w wymiocinach
przed­sion­ki us­ma­rowa­ne kałem
stru­mień czer­wo­nego moczu su­nie po bruku

spaz­ma­tyczne skurcze
głuche dud­nienie o chodnik
ja­kieś dziec­ko woła: pat­rz, ryba!

nad ranem
zas­pa­na ko­bieta wcis­ka miotłą
mo­je ser­ce w ściekową kratkę 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 7 grudnia 2013, 09:44

Widzę wokół siebie pi­jane ser­ca. Pi­jane od sfer­mento­wanych nadziei. Niektóre są już zu­pełnie stru­te, bo nadzieje w nich zgniły. Widzę, jak moi zna­jomi toczą błędnym wzro­kiem wokół. Świat zda­je się tańcem pi­janych serc. (...) Czy życie to ta­ka wal­ka z pi­jaństwem włas­ne­go serca? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 6 grudnia 2013, 11:38

Wy­sadzałam mos­ty, żeby nig­dy nie móc wrócić, ale na użyźnionej gle­bie wy­ras­tały wiel­kie drze­wa i tworzyły przejścia z uk­wieco­nych gałęzi. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 3 grudnia 2013, 14:09

Lament ku wolności

Jes­tem wol­ny, jes­tem wolny
jes­tem wol­ny, jes­tem wolny

żyję jak król
pośród tych gór
wzbi­jam do chmur
ok­rzyk mój

jak młody bóg
przez knieje pędząc
pa­nem będąc
gdzie szlak mych dróg

gdy zmorzy mnie głód
roz­leję krew
to mój zew
wil­czy trud

młode nakarmię
lubą przywołam
następnie zwołam
całą [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 2 grudnia 2013, 19:27
c21h23no5enazet

Magdalena Świerczek (Naz) Prawa do utworów zastrzeżone. Jeśli pożyczasz, podpisz moim imieniem i nazwiskiem. Mój fejs: http://facebook.com/c21h23no5.enazet - możesz pisać, a zdjęcie w tle odniesie cię do całej twórczości | Książka: Pan Snów facebook.com/planszakala pansnow.com | Wiersze: http://wilczetesknoty.blogspot.com | Najpiękniejsza Rzecz Świata: http://najpiekniejszarzeczswiata.blogspot.com |

Zeszyty
  • cudze smakołyki – wszys­tko, co mi się spo­dobało

  • Pan Snów – Być może Wszechświat jest niczym in­nym, jak tyl­ko Snem pew­nej Is­to­ty. Jeśli tak, to kim jest owa pos­tać, czym w rzeczy­wis­tości jest jej Sen? Sztuczną in­te­ligen­cją? Umysłem? Jeśli to praw­da, to kim my jes­teśmy w tym Śnie? Czy wszys­cy znają teorię Wiel­kiego Wy­buchu i naukową opo­wieść o pow­sta­niu Wszechświata? Z pew­nością, lecz te­raz na­leży wzbo­gacić ją o no­we in­formac­je… „Sen o Niczym” to pier­wszy tom niesa­mowi­tej, pas­jo­nującej try­logii „Pan Snów”, która pro­wadzi czy­tel­ni­ka po la­biryn­cie skom­pli­kowa­nej, wielo­wymiaro­wej rzeczy­wis­tości sen­ne­go im­pe­rium. In­spi­rowa­na ba­jeczną grą „Wiedźmin”, in­try­gująca opo­wieść o naszym uni­wer­sum, to nie tyl­ko rzecz o fun­kcjo­nowa­niu Wszechświata – to także his­to­ria mi­tycznych nac­ji: Kras­no­ludów, Wam­pirów, Elfów Słonecznych i Błędnych, jak również potężnych bo­haterów: Os­tatniego Strażni­ka i Os­tatniego Smo­ka. Uwa­ga! Za­nurzając się w świecie snu, od­kry­wamy także cząstkę niez­na­nej dotąd wie­dzy o nas sa­mych, za­tem, jeśli ma­cie od­wagę… od­dychaj­cie głębo­ko i zam­knij­cie oczy na wszys­tko oprócz te­go Snu…

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

c21h23no5enazet

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

25 stycznia 2016, 11:57c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st skąd się biorą dzieci

11 maja 2015, 11:29c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st do ob­rze­zanej

20 lutego 2015, 16:23c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Nawet naj­cu­dow­niej­sza, wyk­reowa­na is­to­ta [...]

29 stycznia 2015, 09:33c21h23no5enazet sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:29klara klaudi sko­men­to­wał tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

28 stycznia 2015, 19:06c21h23no5enazet do­dał no­wy tek­st Taniec Smoków: Do­piero na­miętny, pełen [...]

6 stycznia 2015, 17:55LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:55scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:53scorpion sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]

6 stycznia 2015, 17:37LiaMort sko­men­to­wał tek­st W pi­saniu wyob­raźnia jest [...]